به سایت رسمی بنیاد سویدن برای افغانستان خوش آمدید.

Välkommen till officiella websida av Svensk Afghansk Foundation

Welcome to the official webpage of Swedish Afghan foundation 

 

  Svensk Afghansk Foundations chef Freshta Hazrati distribuerar kläder till barn i en av barnhem i Kabul, Afghanistan

خانم فرشته حضرتی ریٔسه بنیاد سویدن برای افغانستان در حال توزیع لباس برای اطفال در یکی از پرورش گاه های کابل در 

افغانستان 

 

Freshta Hazrati Pratar om stödjer av Svensk Afghansk Foundation från kvinnors rätt och barnhem i Kabul, Afghanistan 

فرشته حضرتی در حال سخنرانی پیرامون حمایت بنیاد سویدن برای افغانستان از حقوق زنان و اطفال بی بضاعت درکابل، افغانستان

Svensk Afghansk Foundations chef Freshta Hazrati pratar om sina planer med medier på sitt officiellt kontor i Kabul

فرشته حضرتی ریٔسه بنیاد سویدن برای افغانستان در حال صحبت کردن پیرامون برنامه های خویش با رسانه ها در دفتر رسمی بنیاد در کابل