STADGAR FÖR FÖRENINGEN Svensk Afghansk Foundation

 

§ 1 Föreningens firma Svensk Afghansk Foundation
§ 2 Föreningens ändamål
1) Foundations ändamål är att ge humanitär och andlig hjälp till människor i Afghanistan där man uppenbarligen lider nöd.
2) Svensk Afghansk Foundation har ett Målsättningsdokument som klart visar vad vi ska arbeta med.
3) Styrelsen som är fri från politisk och religiös bindning, har det yttersta ansvaret inför föreningen, och skall fatta beslut som främjar dess målsättning. Styrelsen består av fyra personer vilka är Wahid Rezai, Mursal Rezai och Hassina Rezai och Sohaila Faqir och de har rätt att välja firmatecknare och kontakt person. Styrelsen har valt Freshta Hazrati som firmatecknare och DJavid Rezai som kontakt person av styrelsen. De två personer skulle vara i denna position till nästa mandat period.
§3 Föreningens säte Göteborg
Föreningen har sitt säte i Göteborg kommun,   
§4 Medlemskap
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som delar föreningens mål och förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut, samt som kan antas komma att, som medlem, bidraga till förverkligandet av föreningens mål. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen och skall vara försedd med sökandes egenhändiga underskrift.
§5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
§6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 1 övriga ledamöter jämte 7 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
 
§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutför då minst 5 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser, var för sig.
§8 Räkenskaper
Svensk Afghansk Foundations Räkenskapsår ska vara kalenderår.
§9 Årsmöte
Föreningsstämman (årsmötet) är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålles årligen senast under maj månad. Efter beslut av styrelsen, revisorerna eller om minst 1/10 av medlemmarna så skriftligen begär skall extra stämma utlysas för visst bestämt ändamål. Vid föreningsstämma är varje medlem, vilken inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits, och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, röstberättigad och har en röst.
Kallelse till föreningsstämma skall ske senast fjorton dagar före ordinarie och senast sju dagar före extra stämma, via skriftligt meddelande till medlemmarna. Vid den ordinarie stämman skall följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.
 2. Fastställande av röstlängd.
 
 3. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 
 5. Revisorernas berättelse.
 
 6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.
 
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 
 8. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
 
9. Val av ordförande för föreningen.
 
10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 
11. Val av revisorer och suppleanter.
 
§10 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).
§11 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.
§12 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§13 Uteslutning
 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 15 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet skulle tillställas den berörde inom 15 dagar efter beslutet.
§14 Upplösning av föreningen
Upplöses föreningen skall medlemmarna, om överskott föreligger, först få tillbaka sina insatser. Återstående tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.Läs mer: https://www.svenskafghanskfoundation.se/stadgar-for-svensk-afghansk-foundation2/